آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز

1/650/000 تومان
1/560/000 تومان
آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز
مقدار: 

آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز

1- میز مدیریت

2- فایل پرونده خور 4 کشو 

3- صندلی مدیریت

4- کتابخانه ویترینی 

 

 

نظرات