آفر های ویژه
  • Prev
2/250/000 تومان   2/120/000 تومان

آفر 3 تیکه شماره 1 آقای میز

1- میز مدیریت با ال 

2- کتابخانه 4 تکه 

3- جلو مبلی 

1/450/000 تومان   1/390/000 تومان

آفر 7 تیکه شماره 6 آقای میز

1- میز مدیریت

2- کنفرانس

3- صندلی مدیریت

4- صندلی کنفرانس 4 عدد

 

1/350 تومان   1/150/000 تومان

آفر دو تکه که شامل موارد زیر است:

میز مدیریت

میز کنفرانس 6 نفره

 

طراحی بی نظیر و خلاقانه که ...

2/900/000 تومان   2/780/000 تومان

آفر 2 تیکه شماره 2 آقای میز

1- میز مدیریت لیندا با ال سایز 2*80

2- کتابخانه ویژه لیندا 

 

1/980/000 تومان   1/850/000 تومان

آفر 3 تیکه شماره 5 آقای میز

1- میز ال دار با کنفرانس

2- کتابخانه خواص 3 تکه

3- کمد ویترینی

 

1/650/000 تومان   1/560/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز

1- میز مدیریت

2- فایل پرونده خور 4 کشو 

3- صندلی مدیریت

4- کتابخانه ...

صندلی
  • Prev
480/000 تومان
550/000 تومان
499/000 تومان
185/000 تومان   155/000 تومان
420/000 تومان   380/000 تومان
345/000 تومان
98/000 تومان
360/000 تومان
415 تومان   390/000 تومان
400/000 تومان
185/000 تومان   125/000 تومان
170/000 تومان
365/000 تومان
230/000 تومان   210/000 تومان
کمد و کتابخانه
  • Prev
197/000 تومان   142/000 تومان
150/000 تومان   105/000 تومان
165/000 تومان   100/000 تومان
248/000 تومان
270/000 تومان   149/000 تومان
3/150/000 تومان   246/000 تومان