آفر های ویژه
  • Prev
1/150/000 تومان   1/155/000 تومان

آفر دو تکه که شامل موارد زیر است:

میز مدیریت

میز کنفرانس 6 نفره

 

طراحی بی نظیر و خلاقانه که ...

1/910/000 تومان   1/760/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 6 آقای میز

1- میز مدیریت

2- کنفرانس

3- صندلی مدیریت

4- صندلی کنفرانس 4 عدد

...

2/245/000 تومان   2/035/000 تومان

آفر 2 تیکه شماره1 آقای میز

1- میز مدیریت لیندا با ال سایز 2 متر

2- کتابخانه ویژه لیندا 

 این ...

2/150/000 تومان   2/090/000 تومان

آفر4تیکه شماره 5 آقای میز

1- میز مدیریت

2-میز کنفرانس

3- کتابخانه خواص 3 تکه

4- کمد ویترینی

...

1/850/000 تومان   1/665/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز

1- میز مدیریت

2- فایل پرونده خور 4 کشو 

3- صندلی مدیریت

4- کتابخانه ...

1/970/000 تومان   1/750/000 تومان

میز مدیریت و کنفرانس پویا کنفرانس

 آفر شامل : 

1- میز مدیریت با ال 

2- میز کنفرانس خط دار

3- ...

صندلی
  • Prev
475/000 تومان
499/000 تومان
450/000 تومان   395/000 تومان
215/000 تومان   175/000 تومان
490 تومان   430/000 تومان
98/000 تومان
360/000 تومان
415 تومان   390/000 تومان
400/000 تومان